Lietuvos archyvai
LIETUVOS VALSTYBINĖ ARCHYVŲ SISTEMA

 

Lietuvos valstybinę archyvų sistemą sudaro Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir 9 valstybės archyvai.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba yra vykdomosios valdžios institucija, kurios misija yra  dalyvauti formuojant ir įgyvendinti dokumentų valdymo, naudojimo ir archyvų srities valstybės politiką, kad nacionalinis dokumentų fondas būtų efektyviai administruojamas ir prieinamas visuomenei.

Valstybės archyvai

Centriniai specializuoti archyvai

 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas – saugo ir kaupia rašytinius dokumentus, sudarytus 1918–1990 m., vaizdo ir garso dokumentus, skaitmenina, mikrofilmuoja, restauruoja valstybės archyvų dokumentus.
 • Lietuvos ypatingasis archyvas – saugo pasipriešinimo okupacinėms struktūroms, buvusios SSRS specialiųjų tarnybų (KGB), Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos komunistų partijos dokumentus.
 • Lietuvos literatūros ir meno archyvas – saugo meno ir kultūros įstaigų bei asmenų – literatų, dailininkų, teatralų, muzikų, kultūros darbuotojų – dokumentus.
 • Lietuvos valstybės istorijos archyvas – saugo dokumentus nuo seniausių laikų iki 1918 m., bažnytinės ir civilinės metrikacijos dokumentus nuo seniausių laikų iki šių dienų.
 • Lietuvos valstybės naujasis archyvas – saugo dokumentus, sudarytus nuo 1990 m., vykdo valstybės centrinio administravimo institucijų dokumentų valdymo priežiūrą.

Regioniniai valstybės archyvai

Šie archyvai vykdo teritorinių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo priežiūrą, kaupia šių įstaigų veiklos dokumentus, saugo sovietų okupacijos laikotarpio, o kai kurie archyvai – ir senesnius (Rusijos imperijos įstaigų, Lietuvos Respublikos (1918-1940 m.), nacistinės Vokietijos okupacijos) dokumentus.

 • Kauno regioninis valstybės archyvas (turi du filialus – Alytaus ir Marijampolės)
 • Klaipėdos apskrities archyvas (turi du filialus – Tauragės ir Telšių)
 • Šiaulių apskrities archyvas (turi Panevėžio filialą)
 • Vilniaus apskrities archyvas (turi Utenos filialą)

Kiti archyvai

Be valstybės archyvų kiekviena savivaldybė bei valstybės institucija ir įstaiga turi administracinius padalinius, kuriuose kaupiamas institucijos/ įstaigos archyvas.

Archyvinių dokumentų apimtis 2017 metų pradžioje:

 • valstybės archyvuose sukaupta apie 111 tiesinių kilometrų archyvinių dokumentų,
 • savivaldybių archyvuose – 71 tiesinis kilometras tokių dokumentų,
 • valstybės institucijose ir įstaigose – apie 300 tiesinių kilometrų archyvinių dokumentų.

Informac ija parengta pagal Lietuvos Respublikmos kultūros ministerijos internetinėje svetainėje skelbiamus duomenis (prieiga internete http://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/archyvai > )