Kultūros politika

Lietuvos kultūros ministerijos svetainėje – apie kultūros paveldo skaitmeninimo politiką

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje yra paskelbtos pagrindinės kultūros paveldo skaitmeninimo politikos gairės ir teisės aktai, kuriais grindžiama ši veiklos kryptis šalyje. Pažymima, kad: „Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo politika įgyvendinama remiantis Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija, Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija ir Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programa. Šios politikos įgyvendinimą koordinuoja Kultūros ministerija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, Susisiekimo ministerija ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

Pažymima, kad „Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tikslas – perkelti į skaitmeninę formą unikalius ir vertingus kultūros paveldo objektus. Šalies atminties institucijos kaupia ir saugo vertingą kultūros paveldą, kuris yra svarbus Lietuvos tapatumo ir kultūros savitumo išsaugojimui, mokslo, švietimo ir meno plėtojimui, visuomenės kūrybiškumo ir sanglaudos didinimui. Skaitmeninimas leidžia atverti visuomenei saugomas kultūros vertybes, sudaro galimybes naudotis jomis nuotoline prieiga.

Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programoje nustatyti bendrieji virtualios kultūros paveldo erdvės vystymo principai: išteklių ir pajėgumų konsolidavimas; skaitmeninimo, skaitmeninio turinio sklaidos ir prieigos procesų koordinavimas bei bendradarbiavimas; integralios prieigos prie Lietuvos skaitmeninio kultūros paveldo užtikrinimas vieno langelio principu; orientacija į visuomenės poreikius; skaitmeninio kultūros paveldo pakartotinas panaudojimas.“ Išsamiau >

 

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo taryba

(Taryba patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. ĮV-370).

Pirmininkas: Renaldas Augustinavičius – kultūros viceministras;
Juozas Markauskas – Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos viceprezidentas;
Danutė Mukienė – Lietuvos dailės muziejaus Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vedėja;
Simonas Razgus – Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos Struktūrinių fondų administravimo skyriaus vedėjas;
Deivydas Rimkevičius – Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos narys;
Eugenijus Stratilatovas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginės plėtros departamento direktorius;
Laimutis Telksnys – Matematikos ir informatikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Atpažinimo procesų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas;
Andrius Zilnys – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Stanislovas Žurauskas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjo pavaduotojas.