Standartai (muziejams)
Aktualijos

 

Standartų ir rekomendacijų grupės:

 

Informacijos mokslai (pagal ICS)
 • ISO 18461:2016 Informacija ir dokumentai – International museum statistics;
 • ISO 11799:2015 Informacija ir dokumentai — Document storage requirements for archive and library materials;
 • ISO 11620:2014 Informacija ir dokumentai — Library performance indicators;
 • ISO 16439:2014 Informacija ir dokumentai — Methods and procedures for assessing the impact of libraries;
 • LST ISO 5964:2010 Dokumentavimas. Daugiakalbių sisteminių žodynų rengimo ir tvarkymo gairės;
 • LST ISO 2788:2010 Dokumentavimas. Vienakalbių sisteminių žodynų rengimo ir tvarkymo gairės;

 

IT informavimo, dokumentavimo veikloje ir leidyboje. (pagal ICS)
 • ISO 21127:2014 Informacija ir dokumentai — A reference ontology for the interchange of cultural heritage information;
 • LST ISO 15836:2009 Informacija ir dokumentai. Dublin Core metaduomenų elementų rinkinys;
 • LST ISO 21127:2009 Informacija ir dokumentavimas. Kultūros paveldo informacijos mainų ontologija;
Dokumentų atvaizdavimo priemonės (pagal ICS)
 • LST ISO/TR 18492:2010 Elektroninės dokumentuotos informacijos ilgalaikis;
 • LST ISO/TR 15801:2010 Dokumentų tvarkyba. Informacija, laikoma elektroninėse laikmenose;
IT informavimo, dokumentavimo veikloje ir leidyboje. Informacinių technologijų kalbos (pagal ICS)
 • LST ISO 19005-1:2008 Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 1 dalis. PDF 1.4 (PDF/A-1) naudojimas;
Standartai, susiję su vaizdo ir garso dokumentais
 • LST EN 15744:2009 Filmų identifikavimas. Mažiausias kinematografinių kūrinių metaduomenų rinkinys;
 • LST ISO 23081-1:2008 Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų metaduomenys. 1 dalis. Principai;
 • LST ISO/TS 23081-2:2008 Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų metaduomenys. 2 dalis. Koncepcijos ir realizacijos klausimai;

 

Kiti fotografavimo standartai (pagal ICS)
 • LST ISO 12234-2:2008 Elektroninis nejudamojo vaizdo vizualizavimas. Keičiamoji atmintinė. 2 dalis. TIFF/EP vaizdo duomenų formatas;

 

Kiti standartai
 • LST ISO 14721:2010 Kosminės duomenų ir informacijos perdavimo sistemos. Atviroji archyvinė informacijos sistema. Pamatinis modelis;
 • LST ISO/IEC 15948:2009 Informacijos technologija. Kompiuterinė grafika ir vaizdų apdorojimas. Internetinės grafikos (PNG) formatas. Funkcijų aprašas;
 • LST ISO/IEC 10918-1:2009 Informacijos technologija. Nejudamųjų tolydžiojo atspalvio vaizdų skaitmeninė spūda ir kodavimas. 1 dalis. Reikalavimai ir gairės;

 

Skaitmeninio turinio reikšmės norminiai dokumentai
 • Europos žodynas (EUROVOC);
 • Library of Congress Subject Headings & Name Authority (Kongreso bibliotekos dalykinių pradmenų ir autoritetinių vardų sistema);
 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rubrikynas;
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK);
 • Union List of Artist Names (ULAN) (Jungtinis menininkų vardų sąrašas);
 • Art & Architecture Thesaurus (AAT) (Meno ir architektūros sisteminis žodynas);
 • Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN) (Getty geografinių pavadinimų tezauras);
 • Thesaurus for Graphic Materials (TGM) (Grafinės medžiagos tezauras);
 • Iconclass (Meno ir ikonografijos klasifikavimo sistema);
 • Lietuvos Respublikos terminų bankas;

 

Duomenų turinio aprašymo norminiai dokumentai
 • International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families ISAAR(CPF) Tarptautinis standartinis archyvinis autoritetinis kolektyvų, asmenų ir giminių įrašas);
 • General International Standard Archival Description (ISAD(G)) (Bendras tarptautinis standartinis archyvinis aprašas);
 • The FIAF Cataloguing Rules for Film Archives (Tarptautinės filmų archyvų federacijos (FIAF) filmų archyvų katalogavimo taisyklės);
 • International Standard for describing functions (ISDF). (Tarptautinis funkcijų aprašymo standartas);
 • International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings (ISDIAH). (Tarptautinis archyvinius fondus turinčių institucijų aprašymo standartas);
 • Rules for Archival Description (RAD) (Archyvinio aprašymo taisyklės);
 • Resource Description and Access (RDA) (Išteklių aprašymas ir prieiga);
 • Tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas (International Standard Bibliographic Description (ISBD);
 • Guidelines for authority records and references (GARR) (Nurodymai autoritetiniams įrašams ir nuorodoms);
 • Cataloguing Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works and Their Images (Kultūros objektų katalogavimas: kultūros objektų ir jų vaizdų aprašymo vadovas);
 • Resource Description Framework (RDF) (Išteklių aprašo struktūra);
 • Funkciniai reikalavimai bibliografiniams įrašams (FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Records);
 • Broadcast Wave Format (BWF). (Transliuojamų garso duomenų formatas);
 • Pantone Matching System (Pantone spalvų parinkimo sistema);

 

Meta duomenų kodavimo norminiai dokumentai
 • Encoded Archival Description (EAD) (Koduotasis archyvinis aprašas);
 • UNIMARC Manual: Bibliographic Format (UNIMARC vadovas: bibliografinių įrašų formatas);
 • UNIMARC Manual: Authorities Format (UNIMARC vadovas: autoritetinių įrašų formatas);
 • MARC 21 Format for Authority Data (MARC21 Autoritetinių duomenų formatas);
 • MARC 21 Format for Bibliographic Data (MARC21 Bibliografinių duomenų formatas);
 • CDWA Lite: XML Schema Content for Contributing Records via the OAI Harvesting Protocol (CDWA mažoji versija: Įrašų perdavimo naudojant OAI automatinio rinkimo protokolą XML schemos turinys);
 • Categories for the Description of Works of Art (CDWA) (Meno kūrinių aprašymo kategorijos);
 • SPECTRUM (Standard ProcEdures for CollecTions Recording Used in Museums) (Muziejų kolekcijų įrašų rengimo standartinės procedūros);
 • VRA Core 4.0 (Vaizdo išteklių asociacija. Pagrindinės kategorijos. 4.0);

 

Duomenų saugojimo (archyvavimo) norminiai dokumentai
 • Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) (Metaduomenų kodavimo ir perdavimo standartas);

 

Meta duomenų ir objektų prieigos ir sklaidos norminiai dokumentai
 • SRU/W: Search/Retrieval via URL or Web Service (SRU/W: Paieška naudojant URL arba tinklo paslaugą);
 • Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting OAI-PHM, protocol version 2.0 (Atvirojo archyvo iniciatyvos metaduomenų automatinio rinkimo protokolas OAI-PMH, 2.0 versija).

 

UNESCO rekomendacijos

Bendrieji reikalavimai, keliami muziejuose kaupiamų kultūros paveldo objektų skaitmeninėms byloms Žiūrėti >