Teisės aktai
Tarptautiniai dokumentai
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, 2016-09-16; Atsisiųsti >
 • Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, Briuselis, 2015-05-06; Atsisiųsti >
 • Europos komisijos pranešimas spaudai, Briuselis, 2015-05-06; Atsisiųsti >
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo, 2012-10-25; Atsisiųsti >
 • Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos prie jos ir skaitmeninio išsaugojimo, 2012-05-10; Atsisiųsti >
 • Europos Komisijos rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo, 2011-10-27; Atsisiųsti >
 • Europos skaitmeninė darbotvarkė, patvirtinta Europos Komisijos, 2010-08-26; Atsisiųsti >
 • Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl Europeana: tolesni veiksmai, 2010-05-10; Atsisiųsti >
 • Europos Parlamento rezoliucija dėl komunikato „Europeana – tolesni veiksmai“, 2010-05-05; Atsisiųsti >
 • Europeana – tolesni veiksmai, 2009-08-28; Atsisiųsti >
 • Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl Europos skaitmeninės bibliotekos EUROPEANA,  2008-11-20; Atsisiųsti >
 • Europos kultūros paveldas vienu pelės klavišo spustelėjimu: Europos Sąjungos kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, prieinamumo internetu ir jos išsaugojimo suskaitmenintos pažanga, 2008-08-11; Atsisiųsti >
 • Dėl mokslinės informacijos skaitmeniniame amžiuje: prieinamumas, sklaida ir išsaugojimas, 2007-02-14; Atsisiųsti >
 • Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, skaitmeninio išsaugojimo ir internetinės prieigos prie jos, 2006-11-13; Atsisiųsti >
 • Europos Komisijos rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo skaitmeniniu formatu ir internetinės prieigos prie jos, 2006-08-24; Atsisiųsti >
 • i2010: skaitmeninės bibliotekos, Europos komisija, 2005-09-30; Atsisiųsti >
Lietuvos Respublikos įstatymai
 • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 10, 11, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39 straipsnių pakeitimo, 37 straipsnio ir priedo pripažinimo netekusiais galios įstatymas,  2016-10-11; Nuoroda >
 • Kibernetinio saugumo įstatymas, 2014-12-11; Nuoroda > 
 • Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 39, 58, 75 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 20-1 straipsniu ir 1, 2 priedais įstatymas, 2011-12-21; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas, 2011-12-15; Nuoroda >
 • Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas, 2006-05-25; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, 2004-04-15; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, 1999-05-18; Nuoroda > 
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, 1996-01-23; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, 1995-06-08; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, 1994-12-22; Nuoroda >
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
 • Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ darbotvarkė, 2014-03-12; Nuoroda >
 • Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimas, 2013-02-27; Nuoroda > 
 • 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimas, 2012-11-28; Nuoroda >
 • Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios, 2015-05-27; Nuoroda >
 • Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos patvirtinimas, 2012-02-07; Nuoroda > 
 • „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimas, 2011-10-19; Nuoroda >
 • „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011-2019 metų programos patvirtinimas, 2011-03-30; Nuoroda >
 • Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimas, 2014-03-12; Nuoroda > 
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo pakeitimas, 2010-12-15; Nuoroda >
 • Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo sistemos naudojimas teikiant viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėje erdvėje, 2009-12-16; Nuoroda > 
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimas, 2009-12-20; Nuoroda >
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija, 2009-05-20; Nuoroda >
 • Informacinės ir žinių visuomenės plėtros komisijos sudarymo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimas netekusiais galios, 2008-07-23; Nuoroda >
 • Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimas, 2007-08-22; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo koncepcijos patvirtinimas, 2006-12-29; Nuoroda > 
 • Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 11 straipsnis, 2006-02-23; Nuoroda >
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimas, 2005-08-25; Nuoroda >
 • Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybiniuose ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklės, 2005-03-05; Nuoroda >
 • Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, 2004-12-06; Nuoroda > 
 • Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimas, 2013-03-03; Nuoroda >
 • Valstybės ilgalaikės raidos strategija, 2002-11-12; Nuoroda >
 • Lietuvos kultūros politikos nuostatai, 2001-05-14; Nuoroda >
 • Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimas, 2013-08-08; Nuoroda >
Kultūros ministro įsakymai
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašo ir kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos statistikos ataskaitos formos patvirtinimas, 2016-09-08; Nuoroda >
 • Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų planas, 2015-11-10; Nuoroda >
 • Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programa, 2015-03-04; Nuoroda >
 • Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimas, 2017-08-25; Nuoroda >
 • Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015–2020 metams, 2015-04-16; Nuoroda >
 • Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų paieškos šaltinių pavyzdinis sąrašas, 2015-01-28; Nuoroda >
 • Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodika, 2015-01-07; Nuoroda >
 • Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa, 2014-10-06; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-776 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo“ pakeitimas, 2018-08-20; Nuoroda >
 • Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimo nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose, 2011-11-08; Nuoroda >
 • Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programos patvirtinimas, 2011-10-29; Nuoroda >
 • Skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijos, 2011-05-23; Nuoroda >
 • Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijos, 2010-10-22; Nuoroda >
 • Muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinės rekomendacijos, 2010-08-20; Nuoroda >
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašo ir kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos statistikos ataskaitos formos patvirtinimas, 2016-09-08; Nuoroda >
 • Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašų patvirtinimas, 2010-01-07; Nuoroda >
 • Dėl pavedimo Lietuvos dailės muziejui vykdyti projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ ir lėšų skyrimo Lietuvos dailės muziejui 2009 metais investicinio projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ parengimui, 2009-07-07; Atsisiųsti >
 • Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo ir muziejinių vertybių skaitmeninimo projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2008 metais, 2008-05-08; Atsisiųsti >
 • Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimas, 2017-11-28; Nuoroda >
 • Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, 2005-12-16; Nuoroda >
 • Muziejų tarybos nuostatai, 2003-10-29; Nuoroda >
Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos Direktoriaus įsakymai
 • Aktualūs Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymai  – prieiga internete >
Kiti dokumentai
 • LNDM nacionalinio dailės muziejaus direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V.1-117 dėl asmens duomenų tvarkymo ir asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus valdomoje ir tvarkomoje Lietuvos integralioje muziejaus informacinėje sistemoje (LIMIS); Atsisiųsti>
 • LNDM direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V.1-131 dėl LNDM filialo LM ISC LIMIS struktūros patvirtinimo;  Atsisiųsti >
 • LNDM direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V.1-132 dėl LNDM filialo LM ISC LIMIS naujų nuostatų patvirtinimo; Atsisiųsti >
  • LNDM direktoriaus 2019 m. salio 14 d. įsakymu Nr. V.1-132 patvirtinti nauji LNDM filialo LM ISC LIMIS nuostatai;  Atsisiųsti >
 • LNDM direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. V.1-137 dėl dokumentų, susijusių su Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) sauga, patvirtinimo;  Atsisiųsti > 
  • LNDM direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V.1-137  patvirtinti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) duomenų saugos nuostatai; Atsisiųsti >
  • LNDM direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V.1-137  patvirtintos Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės; Atsisiųsti >
  • LNDM direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V.1-137  patvirtintas Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) veiklos tęstinumo valdymo planas; Atsisiųsti >
  • LNDM direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V.1-137  patvirtintos Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) naudotojų administravimo taisyklės; Atsisiųsti >
 • Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriaus įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus valdomoje ir tvarkomoje Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS) taisyklių patvirtinimo, 2016-11-24; Atsisiųsti >